REGULAMIN UŻYTKOWANIA

 

Regulamin sklepu internetowego

 

1. Przepisy wstępne

A. Sklep internetowy AE VINTAGE STORE, dostępny pod adresem internetowym aevintagestore.com, prowadzony jest przez Tomasza Wysockiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEMO Tomasz Wysocki, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez minister właściwy do spraw gospodarki, NIP 8491120260, REGON 280013416.

 

2. Definicje

A. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

B. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DEMO Tomasz Wysocki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8491120260, REGON 280013416.

C. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

D. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą korzystającą ze Sklepu.

F. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym aevintagestore.com.

G. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów zawieranych na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy wyłącznym wykorzystaniu jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość komunikacja do zawarcia umowy włącznie.

H. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu.

I. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

J. Konto - konto klienta w Sklepie, zawiera dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

K. Formularz rejestracyjny - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

L. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka i określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

M. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są Produkty wybrane do zakupu, a także możliwe jest ustalenie i modyfikacja danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

N. Produkt - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie / usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

O. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Umowa sprzedaży oznacza także - w odniesieniu do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

3. Kontakt ze sklepem

A. Adres sprzedawcy: 81-572 Gdynia, ul. Zwinysławy 4C / 7

B. Adres e-mail sprzedawcy: ae@aevintagestore.com

C. Numer telefonu sprzedawcy: 501605305

D. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: AE Vintage Store, (mBank) 97 1140 2004 0000 3502 5145 7001

F. Klient może komunikować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

G. Klient może komunikować się ze Sprzedawcą telefonicznie między 17:00 a 20:00

 

4. Wymagania techniczne

Aby korzystać ze Sklepu, w tym przeglądać asortyment Sklepu i składać zamówienia na Produkty, potrzebujesz:

za. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto e-mail (e-mail),

do. włączone pliki cookie,

re. FlashPlayer zainstalowany.

 

5. Informacje ogólne

A. Sprzedawca, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia tego zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, nieuprawnioną działalnością osób trzecich lub niezgodnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

B. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga utworzenia Konta. Składanie przez Klienta zamówień na Produkty z asortymentu Sklepu jest możliwe albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt 6 Regulaminu, albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez tworzenia Konta.

C. Ceny podane w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

D. Ostateczna kwota do zapłaty przez klienta obejmuje cenę produktu i koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostawę i usługi pocztowe).

 

6. Tworzenie konta w sklepie

A. Aby utworzyć konto w Sklepie, musisz wypełnić formularz rejestracyjny. Należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe do dostawy.

B. Utworzenie konta w Sklepie jest bezpłatne.

C. Logowanie do Konta odbywa się poprzez wprowadzenie loginu i hasła ustawionego w Formularzu rejestracyjnym.

D. Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy, w szczególności pocztą elektroniczną lub pisemnie na adresy wskazane w pkt 3.

 

7. Zasady składania zamówień

Aby złożyć zamówienie:

za. zaloguj się do Sklepu (opcjonalnie);

b. wybierz Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknij przycisk „Koszyk” (lub równoważny);

do. zaloguj się lub skorzystaj z opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji;

re. jeżeli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnij Formularz Zamówienia, wprowadzając dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, pod którym ma być realizowana dostawa Produktu, wybierz miejsce dostawy (adres paczkomata) ,

mi. kliknij przycisk „Zamów i zapłać” i potwierdź zamówienie, klikając link przesłany w wiadomości e-mail,

fa. wybierz jedną z dostępnych metod płatności iw zależności od metody płatności zapłać za zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem pkt 8 C.

 

8. Oferowane metody dostawy i płatności

A. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

 a. Paczka pocztowa,

 b. Przesyłka kurierska,

B. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 b. Płatności elektroniczne

C. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy i akceptowalnych metod płatności można znaleźć na stronie internetowej Sklepu.

 

9. Zawarcie umowy sprzedaży

A. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 7 Regulaminu.

B. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego adresu e-mail podanego w momencie składania Zamówienia, zawierającego co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia i jego przyjęciu za wdrożenie i potwierdzenie umowy sprzedaży. Po otrzymaniu powyższej wiadomości e-mail przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

C. Jeśli klient wybierze:

za. płatność przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia Umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności elektroniczne lub płatności kartą kredytową, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy składaniu zamówienia.

D. Po zarejestrowaniu płatności za zamówienie przez system bankowy Sprzedawcy, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych, w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

E. Jeżeli Klient zdecyduje się na odbiór w formie paczki pocztowej Inpost, adres skrytki, z której zostanie odebrana paczka, powinien być odpowiednio wskazany podczas składania Zamówienia.

F. W przypadku zamówienia Dostawy Produktu do Klienta poza Polską, opłata za usługi pocztowe zostanie doliczona do ceny Produktu. Koszty dostawy produktu (w tym koszty transportu, dostawy i opłaty pocztowe) są wskazane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz podczas składania Zamówienia, w tym także wtedy, gdy Klient chce być związany Umową sprzedaży.

 

10. Prawo do odstąpienia od umowy

A. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

B. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu do Konsumenta lub osoby innej niż wyznaczony przez niego przewoźnik.

C. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

D. Oświadczenie może zostać wysłane do Sprzedawcy pocztą elektroniczną lub pisemnie za pośrednictwem tradycyjnej poczty na wskazany adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w pkt 3.

E. Skutki odstąpienia od umowy:

za. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokona wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.

do. Zwrotu płatności dokonuje Sprzedający przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały zastosowane przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie spowoduje dla niego żadnych kosztów.

re. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego zwrotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

mi. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt w ciągu 14 dni.

fa. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty zwrotu Produktu, jeżeli ze względu na swój charakter Produkt nie mógł zostać odesłany zwykłą pocztą.

sol. Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z używania go w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

F. Jeżeli z uwagi na charakter Produktu nie można go wysłać pocztą w zwykłym trybie, informacje na ten temat, a także koszty zwrotu Produktu, zostaną zawarte w opisie Produktu w Sklepie.

G. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w związku z umową:

za. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w przypadku świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca w pełni świadczył usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że ​​po wykonaniu usługi przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

do. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

H. Sprzedawca nie może uznać prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zwrotu towarów, które zostały zabrudzone, uszkodzone lub mają oznaki niewłaściwego użytkowania.

 

11. Reklamacja i gwarancja

A. Używane produkty są objęte przez używane produkty. Status każdego Produktu jest szczegółowo opisany na stronie internetowej Sklepu.

B. W przypadku wady produktu zakupionego od Sprzedawcy, która uniemożliwia użytkowanie Produktu zgodnie z przeznaczeniem i która nie została odnotowana w opisie produktu, Klient ma prawo złożyć reklamację na podstawie przepisów gwarancja w Kodeksie cywilnym. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu gwarancji.

C. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie lub pocztą elektroniczną na adresy Sprzedawcy określone w niniejszym Regulaminie.

D. Towary zwrócone w ramach procedury reklamacyjnej należy przesłać na adres podany w 3. Regulaminie.

E. Jeśli udzielono gwarancji na Produkt, informacje o nim, a także o jego zawartości zostaną zawarte w opisie Produktu w Sklepie.

 

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

A. Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur są dostępne w biurach i na stronach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, których ustawa zadania obejmują ochronę konsumentów, wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej oraz następujące adresy internetowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

B. Konsument ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

za. Konsument ma prawo wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. Poz. 148, z późn. Zm.), Z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument ma prawo wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. Poz. 148, z późn. Zm.), Z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

do. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w rozstrzygnięciu sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając również z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (w tym Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

13. Dane osobowe w sklepie internetowym

A. Informacje dotyczące administracji i przechowywania danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego zostały zawarte w „Polityce prywatności” i „Ciasteczkach”.

B. Klient ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

C. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych określonych w Regulaminie niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży powoduje brak możliwości zawarcia tej umowy.

 

14. Postanowienia końcowe

A. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku angielskim.

B. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, to jest: zmian w prawie, zmian w metodach płatności i dostawy - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na wdrożenie postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klienta o każdej zmianie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

C. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny; Ustawa o świadczeniu usług elektronicznych; Ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych.

D. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej UE ODR pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.